1. Provoz školní družiny je zajištěn:  PO – PÁ od 6.00 do 7.50 a od 11.30 do 17.00 hod  

2. Výše platby za ŠD pro rok 2014/2015 činí 100,- Kč za jeden kalendářní měsíc.

    Úhrada poplatku bude provedena na účet ZŠ Prokopa Diviše a MŠ Znojmo – Přímětice 569 jednorázově

    za pololetí (září – leden, únor – červen) nebo celoročně (září – červen):

    Číslo účtu:  1583769309/0800

    Variabilní symbol: jméno dítěte a prvních 6 čísel z rodného čísla

    Platbu proveďte do 20. září 2014.

3. ŠD je umístěna v hlavní budově školy, v učebnách prvního stupně v přízemí. Je určena pro žáky prvního         

stupně ZŠ. Do naplnění kapacity jsou přijímáni přednostně žáci od nejnižších ročníků.

4. Docházka přihlášených žáků se řídí dle zápisních lístků. Chce-li dítě odejít ze ŠD dříve, přinese si písemný souhlas rodičů (s datem, hodinou uvolnění a podpisem rodiče). Děti nebudou uvolňovány ze ŠD na telefonní výzvu. Onemocní-li žák, odhlásí jej rodiče ze stravování a omluví ve ŠD. Pokud dítě přestane v průběhu školního roku navštěvovat ŠD nebo jí organizované kroužky, je nutno písemně odhlásit.

5. Ráno jsou žáci pouštěni do ŠD po ohlášení školním telefonkem. Nezdržují se zbytečně před školou ani v šatnách.

6. Pravidelná rekreační činnost je od ukončení oběda do 14.30 hod. V této době nejsou děti v místnostech ŠD a nemůže být zajištěno jejich vydávání. Pro děti jsou organizovány v rámci ŠD i různé zájmové činnosti, které si děti zvolí po dohodě s rodiči. Po dobu, kdy probíhá volitelná zájmová činnost, jsou ostatní oddělení podle potřeby sloučena. Děti odcházejí do zvolených kroužků v doprovodu vychovatelky.

7. V rámci volitelných zájmových činností využívá ŠD prostory specializovaných učeben - učebna informatiky, hudební výchovy, jazyků, cvičné kuchyně, tělocvičny. Činnost dětí v kroužcích a jejich práce průběžně vystavujeme na webových stránkách školní družiny.

8. Pokud si dítě nikdo nevyzvedne do 17.00 hod, najde na informační tabuli adresu, kde se dítě nachází. Každý případ bude řešit ředitel školy s rodiči, policií a orgány péče o dítě.

9. Žáci se ve ŠD řídí vnitřním řádem školy a školní družiny, dodržují zásady slušného chování. Pokud žák hrubým způsobem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení ze ŠD.

10. V případě zájmu o provoz ve ŠD v době vedlejších prázdnin a ředitelského volna oznámí rodiče písemně tento požadavek 7 dní předem vychovatelce a zajistí dítěti oběd ve školní jídelně. (Spodní hranice počtu přihlášených dětí potřebných k provozu ŠD v době vedlejších prázdnin byla stanovena zřizovatelem na 5 žáků.)

11. Pitný režim bude v průběhu školního roku zajišťován ve vlastní režii.

12. Informace o školní družině jsou vyvěšeny na informační tabuli nebo na www.zsprim.cz – školní družina. Případné dotazy zodpoví vychovatelka ŠD v době provozu ŠD.